You are here

Ząbki, ul. Wolności


TEMAT: Budowa i przebudowa rowu, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wolności i budowa pompowni wód opadowych i roztopowych z jej zasileniem w ulicy Radzymińskiej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Wolności z ul. Piotra Skargi w Ząbkach

MIEJSCE: ul. Wolności, ul. Piotra i ul. Radzymińskiej Skargi w Ząbkach

ROK: 2023

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Ząbki

ZAKRES PRAC: Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wód deszczowych DN1800 oraz pompownią wód opadowych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do rowu w ul. Radzymińskiej po ich oczyszczeniu w osadniku.

Przebudowa ulicy Wolności o długości ok. 600 m i szerokości całkowitej ok. 8-16 m oraz skrzyżowania ul. Wolności z ul. Piotra Skargi z montażem oświetlenia.