You are here

Kanalizacja Nieporęt Józefów Etap III


Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Józefowie – etap III”.

Zamawiający: Urząd Gminy Nieporęt:
Termin umowny do 21.02.2025r.
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy Nieporęt, zgodnie z wydzielonym w przedmiarze etapem  nr III oraz projektem budowlanym, wykonanym przez BSB sp.j., 65– 729 Zielona Góra ul. Energetyków 7 i decyzją pozwolenia na budowę nr 650/17 wydaną w dniu 26.05.2017 r. przez Starostę Legionowskiego. Ścieki z projektowanej kanalizacji odprowadzane będą poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej w Michałowie - Grabinie  do oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Kanalizacja sanitarna obejmuje następujący zakres (zgodnie z wydzielonym  przedmiarem na etap III):

ETAP III
W ramach etapu III wydzielono fragment zlewni przepompowni P7 (część 2):

1. Kanałów: K-7, K-7.2 (odcinek S10÷S10.1), K-7.3 (odc. S11÷S11.1), boczny kanał ze studni S5 na K-7
2. Sięgaczy kanału K-7
3. Przepompowni ścieków P7,
4. Przyłącza wody dla przepompowni P7,
oraz przebudowę gazociągu średniego ciśnienia PE63 w rejonie projektowanej przepompowni ścieków.

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
- Kanał z rur PP315: L = 361,5 m,
- Kanał z rur PVC200: L = 27,5 m,
2. Sięgacze kanalizacyjne (przykanaliki) z rur PVC160:
- Ilość przyłączy: 3 szt.,
- Całkowita długość przyłączy: L = 52,5 m,
- Studzienki tworzywowe DN425: 2 szt.,
- Studnie betonowe DN1200: 1 szt.,
3. Studnie kanalizacyjne (na kanałach):
- Studnie betonowe DN1200: 15 szt.,
- Studnie betonowe DN1200 z zasuwą na dopływie do przepomp.: 1 szt.
4. Przepompownia ścieków z obiektami towarzyszącymi.
oraz  Zlewnię Pd

Przepompownia na terenie szkoły wraz z rurociągiem tłocznym odprowadzającym ścieki do projektowanego kanału K-7 oraz kanał (K-S) i sięgacz łączące przepompownię z istniejącą instalacją.

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
- Kanał z rur PVC200: L = 7,0 m,
2. Sięgacze kanalizacyjne (przykanaliki) z rur PVC160:
- Ilość przyłączy: 1 szt.,
- Całkowita długość przyłączy: L = 11,0 m,
- Studnie betonowe DN1200: 1 szt.,
3. Rurociągi tłoczne :
- Rurociągi z rur PE90: L = 89,0 m,
4. Studnie kanalizacyjne na kanale K-S:
- Studnie betonowe DN1200 z zasuwą na dopływie do przepomp.: 1 szt.,
- Studnie betonowe DN1200 z przepływomierzem: 1 szt.,
5. Przepompownia przydomowa.