You are here

Firma WOD-KAN-BRUK rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 2000 roku przez Jarosława Ragusa, pełniącego nieustannie funkcję Prezesa Zarządu. Początkowo zatrudniała 4 pracowników i realizowała małe, drobne inwestycje. Przez pierwszą dekadę firma wykonywała prace budowlane jako podwykonawca, zaopatrzyła się w pierwsze maszyny oraz powiększyła zespół pracowników do 35 osób. W lutym 2010 roku firma przekształciła się w Sp. z o.o. oraz zaczęła realizować prace jako generalny wykonawca na prestiżowych inwestycjach województwa mazowieckiego „Zaprojektuj i wybuduj” oraz „Buduj”.


WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. w swojej działalności opiera się na najlepszych wzorcach sztuki budowlanej. Świadczone usługi cechują się kompleksowością, terminowością oraz profesjonalizmem. Atutami firmy jest szeroka oferta usług w zakresie budownictwa drogowego, inżynieryjnego i hydrotechnicznego, obszerna baza sprzętowa, wykwalifikowani i kompetentni pracownicy oraz doświadczenie nabywane od 20 lat w ponad 120 zrealizowanych inwestycjach inżynieryjno-budowlanych. Aktualnie firma zatrudnia ok. 70 osób oraz korzysta z usług firm podwykonawczych. Głównymi zleceniodawcami są: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Budimex S.A., Urzędy Miast i Gmin, Urzędy Dzielnic Warszawy, Developerzy.W dniach 8-10 lipca 2019 roku WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. miała przyjemność współorganizować Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na której były poruszane tematy w dziedzinie branży budowlanej, przez ekspertów naukowych z całej Polski. Reprezentanci firmy, jako jedni z prelegentów, wygłosili prezentację o utrudnieniach i barierach formalno-technicznych przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ramach zamówień publicznych, która została wyróżniona przez Komitet Konferencji.


http://wbis.sggw.pl/2019/07/12/50-konferencja-naukowo-techniczna-inzynieria-przedsiewziec-budowlanych/


http://www.inzynierbudownictwa.pl/wydarzenia,relacje,artykul,50_konferencja_inzynieria_przedsiewziec_budowlanych,12020

Firma otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy, na realizację projektu ze środków POIR, zgodnie z umową numer: POIR.03.04.00-14-1008/20-00


OPIS PROJEKTU
Dotacja na kapitał obrotowy dla "Wod-Kan-Bruk" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
CELE PROJEKTU
Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa "Wod-Kan-Bruk" Sp. z o.o.
PLANOWANE EFEKTY
Planowanym efektem jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa "Wod-Kan-Bruk" Sp. z o.o. w okresie na jaki udzielona została dotacja, tj. od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r.
WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 224 021,04 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia jeden złotych 04/100).
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 224 021,04 (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia jeden złotych 04/100).
Instytucja Pośrednicząca przyznała "Wod-Kan-Bruk" Sp. z o.o. dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 224 021,04 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia jeden złotych 04/100), co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowanych.
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 224 021,04 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia jeden złotych 04/100).