You are here

Przepompownia ul. Jutrzenki

TEMAT: Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przepompownią ścieków oraz budowa wodociągu w ul. Jutrzenki, Szybkiej, Al. Jerozolimskich, dzielnica Włochy, z podziałem na zadania


MIEJSCE: ul. Jutrzenki, Szybka, Al. Jerozolimskie w Warszawie


ROK: 2021


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna


ZAKRES PRAC: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest: Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przepompownią ścieków oraz budowa wodociągu, z podziałem na następujące zadania:


Zadanie 1. Budowa kanalizacji ściekowej DN 200 mm L= 293,05 m w ul. Szybkiej odc. Al. Jerozolimskie – ul. Szybka oraz budowa przepompowni ścieków o wydajności 54 m3/h przy ul. Szybkiej wraz przewodami tłocznymi.


Zadanie 2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szybkiej, ul. Jutrzenki i Al. Jerozolimskich DN 200 mm L=300,90 m i DN 100 mm L=33,25 m.