You are here

Przepompownia ul. Jutrzenki

TEMAT: Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przepompownią ścieków oraz budowa wodociągu w ul. Jutrzenki, Szybkiej, Al. Jerozolimskich, dzielnica Włochy, z podziałem na zadania


MIEJSCE: ul. Jutrzenki, Szybka, Al. Jerozolimskie w Warszawie


ROK: 2021


ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna


ZAKRES PRAC: Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest: Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przepompownią ścieków oraz budowa wodociągu, z podziałem na następujące zadania:


Zadanie 1. Budowa kanalizacji ściekowej DN 200 ok. L= 290 m w ul. Szybkiej odc. Al. Jerozolimskie – ul. Szybka oraz budowa przepompowni ścieków o wydajności 54 m3/h przy ul. Szybkiej wraz z komorą zasuw o wym. 3,44 m x 2,04 m i przewodami tłocznymi.


Zadanie 2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szybkiej, ul. Jutrzenki i Al. Jerozolimskich z rur żeliwnych DN 200 ok. L= 296 m i DN 100 ok. L= 33 m.